Gegevensbescherming

Privacybeleid
Deze gegevensbeschermingsverklaring informeert je over de aard, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen "gegevens") binnen ons online aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk te noemen "online aanbod"). Voor de gebruikte termen, zoals "verwerking" of "verwerkingsverantwoordelijke", verwijzen we naar de definities in artikel 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Verantwoordelijk
Contactinformatie

Soorten verwerkte gegevens:
- Inventarisatiegegevens (b.v. verantwoordelijke personen, adressen).
- Contactgegevens (b.v. e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudelijke gegevens (b.v. tekstinvoer, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (b.v. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden).
- Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
Categorieën van betrokken personen
Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokkenen ook gezamenlijk "gebruikers").
Doel van de verwerking
- Beschikbaarstelling van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
- Reageren op contactverzoeken en communiceren met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Bereikmeting/marketing
Gebruikte terminologie
"Persoonsgegevens" zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bv. cookie) of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
"Verwerking" betekent elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés. De term is breed en omvat vrijwel elke omgang met gegevens.
"pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens zonder het gebruik van aanvullende informatie niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven, op voorwaarde dat die aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.
"profilering": elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat zulke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten in verband met een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, zijn economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.
Verantwoordelijke voor de verwerking": de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
"verwerker": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die ten behoeve van de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens verwerkt.
Relevante rechtsgrondslagen
Overeenkomstig Art. 13 DSGVO informeren wij je over de wettelijke basis voor onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet in het privacybeleid wordt vermeld, geldt het volgende: De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Art. 6(1)(a) en Art. 7 DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking om onze diensten te verlenen en contractuele maatregelen uit te voeren en op vragen te reageren is Art. 6(1)(b) DSGVO, de rechtsgrondslag voor verwerking om onze wettelijke verplichtingen na te komen is Art. 6(1)(c) DSGVO, en de rechtsgrondslag voor verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen is Art. 6(1)(f) DSGVO. In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 (1) (d) DSGVO als rechtsgrondslag.
Veiligheidsmaatregelen
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om overeenkomstig artikel 32 van de GDPR een op het risico afgestemd beschermingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, reikwijdte, context en doeleinden van de verwerking, alsook met de variërende waarschijnlijkheid en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang, de invoer, de overdracht, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens. We hebben ook procedures om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en de reactie op gegevenscompromissen te garanderen. Verder houden we al rekening met de bescherming van persoonsgegevens bij de ontwikkeling en keuze van hardware, software en procedures, volgens het principe van gegevensbescherming door technologieontwerp en door gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen (Art. 25 DSGVO).
Samenwerking met verwerkers en derden
Als we in de loop van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (orderverwerkers of derden) meedelen, aan hen doorgeven of hen op een andere manier toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dat alleen op basis van een wettelijke toestemming (bv. als een overdracht van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstverleners, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract volgens Art. 6 (1) lit. b DSGVO), je toestemming hebt gegeven, een wettelijke verplichting dit voorschrijft of op basis van onze legitieme belangen (bv. bij het gebruik van agenten, webhosts, enz.).
Als wij derden opdracht geven voor de verwerking van gegevens op basis van een zgn. "opdrachtverwerkingsovereenkomst", gebeurt dat op basis van Art. 28 DSGVO.
Overdrachten naar derde landen
Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dat gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het bekendmaken of doorgeven van gegevens aan derden, dan gebeurt dat alleen als dat gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van je toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Behoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerken of staan we de verwerking van gegevens in een derde land alleen toe als aan de bijzondere eisen van Art. 44 ff. DSGVO zijn voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld gebeurt op basis van speciale garanties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met dat van de EU (bijvoorbeeld voor de VS via het "Privacy Shield") of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractuele clausules").
Rechten van de betrokkenen
Je hebt het recht te vragen om bevestiging of de gegevens in kwestie verwerkt worden en om informatie over deze gegevens, alsmede om nadere informatie en een kopie van de gegevens, overeenkomstig Art. 15 DSGVO.
Je hebt het recht volgens. Art. 16 DSGVO, heb je het recht te vragen dat de gegevens die op jou betrekking hebben worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die op jou betrekking hebben worden gecorrigeerd.
Overeenkomstig artikel 17 van de GDPR heb je het recht te eisen dat de betrokken gegevens onverwijld gewist worden, of anders overeenkomstig artikel 18 van de GDPR beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
Je hebt het recht om de gegevens over jou die je ons overeenkomstig artikel 20 van de GDPR hebt verstrekt, op te vragen en om te vragen dat ze aan andere gegevensbeheerders worden overgedragen.
Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig Art. 77 DSGVO.
Herroepingsrecht
Je hebt het recht om de overeenkomstig Art. 7 (3) DSGVO verleende toestemming in te trekken met werking voor de toekomst.
Recht van bezwaar
Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens over jou overeenkomstig Art. 21 DSGVO. Het bezwaar kan in het bijzonder worden gemaakt tegen verwerking voor directe marketingdoeleinden.
Cookies en recht om bezwaar te maken tegen directe reclame
Cookies" zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie opgeslagen worden. Een cookie wordt in de eerste plaats gebruikt om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) op te slaan tijdens of na zijn of haar bezoek aan een online aanbieding. Tijdelijke cookies, of "sessiecookies" of "voorbijgaande cookies", zijn cookies die gewist worden nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In zo'n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een boodschappenmandje in een online winkel of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies die ook na het sluiten van de browser bewaard blijven, worden "permanent" of "persistent" genoemd. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus bewaard worden als gebruikers ze na enkele dagen bezoeken. Evenzo kunnen de interesses van gebruikers opgeslagen worden in zo'n cookie, dat gebruikt wordt voor bereikmeting of marketingdoeleinden. Cookies van derden" zijn cookies die aangeboden worden door andere aanbieders dan de verantwoordelijke partij die het online aanbod exploiteert (als het alleen zijn cookies zijn, worden ze "cookies van de eerste partij" genoemd).
We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en zullen dat in ons privacybeleid uitleggen.
Als de gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de overeenkomstige optie in de systeeminstellingen van hun browser uit te schakelen. Opgeslagen cookies kunnen gewist worden in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.
Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketing doeleinden kan voor een groot aantal diensten, vooral in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse website optout.aboutads.info/ of de EU-website www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden verhinderd door ze in de browserinstellingen uit te schakelen. Merk op dat dan niet alle functies van deze online aanbieding gebruikt kunnen worden.
Verwijdering van gegevens
De door ons verwerkte gegevens worden gewist of in hun verwerking beperkt overeenkomstig de artikelen 17 en 18 DSGVO. Tenzij uitdrukkelijk vermeld binnen de reikwijdte van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Worden de gegevens niet gewist omdat ze voor andere en wettelijk toelaatbare doeleinden nodig zijn, dan wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om redenen van handels- of belastingwetgeving bewaard moeten worden.
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften in Duitsland is de bewaartermijn in het bijzonder 10 jaar volgens §§ 147 para. 1 AO, 257 para. 1 nos. 1 en 4 HGB (boeken, verslagen, managementrapporten, boekhoudkundige bonnen, handelsboeken, documenten die van belang zijn voor de belastingheffing, enz.) en 6 jaar volgens § 257 para. 1 nos. 2 en 3, para. 4 HGB (handelsbrieven).
Volgens de wettelijke voorschriften in Oostenrijk worden gegevens met name bewaard gedurende 7 jaar overeenkomstig § 132 lid 1 BAO (boekhoudkundige bescheiden, bonnen/facturen, rekeningen, kwitanties, zakelijke papieren, staat van inkomsten en uitgaven, enz.), gedurende 22 jaar in verband met onroerend goed en gedurende 10 jaar voor bescheiden in verband met elektronisch verstrekte diensten, telecommunicatie-, radio- en televisiediensten die aan niet-ondernemers in EU-lidstaten worden verstrekt en waarvoor de Mini-One-Stop-Shop (MOSS) wordt aangevraagd.
Contractuele diensten
Wij verwerken de gegevens van onze contractuele partners en belangstellenden en van andere klanten, cliënten, opdrachtgevers of contractuele partners (hierna gezamenlijk te noemen "contractuele partners") volgens Art. 6 para. 1 lit. b. DSGVO, om hen onze contractuele of precontractuele diensten te verlenen. De gegevens die in dit verband verwerkt worden, de soort, de reikwijdte en het doel ervan en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie.
De verwerkte gegevens omvatten de stamgegevens van onze contractuele partners (bv. namen en adressen), contactgegevens (bv. e-mailadressen en telefoonnummers) en contractgegevens (bv. gebruikte diensten, inhoud van het contract, contractuele communicatie, namen van contactpersonen) en betalingsgegevens (bv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis).
In principe verwerken wij geen speciale categorieën van persoonsgegevens, tenzij ze deel uitmaken van een in opdracht gegeven of contractuele verwerking.
Wij verwerken gegevens die nodig zijn voor de rechtvaardiging en vervulling van contractuele diensten en wijzen op de noodzaak van de openbaarmaking ervan als dit niet duidelijk is voor de contractuele partners. Openbaarmaking aan externe personen of bedrijven vindt alleen plaats als dat in het kader van een contract noodzakelijk is. Bij de verwerking van de aan ons verstrekte gegevens in het kader van een opdracht, handelen wij volgens de instructies van de klant en volgens de wettelijke voorschriften.
Bij het gebruik van onze online diensten kunnen we het IP adres en de tijd van de respectievelijke gebruikersactie opslaan. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, en op de belangen van de gebruikers bij bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij dat nodig is voor de uitoefening van onze aanspraken krachtens Art. 6 Par. 1 lit. f. DSGVO of er een wettelijke verplichting is om dat te doen op grond van Art. 6 para. 1 lit. c. DSGVO.
De gegevens worden gewist wanneer ze niet langer nodig zijn voor de vervulling van contractuele of wettelijke zorgplichten en voor de afhandeling van eventuele garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij om de drie jaar wordt nagegaan of het nodig is de gegevens te bewaren; zo niet, dan gelden de wettelijke bewaarplichten.
Deelname aan affiliate partnerprogramma's
Binnen ons online aanbod gebruiken wij op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod) volgmaatregelen volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO, voor zover deze nodig zijn voor de werking van het affiliate systeem. In het volgende leggen we de technische achtergrond aan de gebruikers uit.
Voor de diensten die onze contractuele partners aanbieden kan ook op andere websites geadverteerd en gelinkt worden (zogenaamde affiliate links of after-buy systemen, als bijvoorbeeld links of diensten van derden aangeboden worden nadat een contract gesloten is). De exploitanten van de respectievelijke websites ontvangen een commissie als gebruikers de affiliate links volgen en vervolgens van de aanbiedingen gebruik maken.
Samengevat is het voor ons online aanbod noodzakelijk dat we kunnen nagaan of gebruikers die geïnteresseerd zijn in affiliate links en/of de aanbiedingen die bij ons beschikbaar zijn, vervolgens op instigatie van de affiliate links of ons online platform van de aanbiedingen gebruik maken. Daartoe worden de affiliate links en onze aanbiedingen aangevuld met bepaalde waarden, die deel kunnen uitmaken van de link of op een andere manier ingesteld kunnen zijn, bv. in een cookie. De waarden omvatten met name de bronwebsite (referrer), de tijd, een online identificatiecode van de exploitant van de website waarop de affiliate link zich bevond, een online identificatiecode van de respectieve aanbieding, een online identificatiecode van de gebruiker, en ook volgspecifieke waarden zoals bv. reclamemateriaal ID, partner ID en categoriseringen.
De online gebruikers-ID's die we gebruiken zijn pseudonieme waarden. Dit betekent dat de online herkenningstekens zelf geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen bevatten. Ze helpen ons alleen om vast te stellen of dezelfde gebruiker die op een affiliate link klikte of via ons online aanbod geïnteresseerd raakte in een aanbod, van dat aanbod gebruik heeft gemaakt, d.w.z. bv. een contract met de aanbieder heeft gesloten. De online ID is echter persoonlijk voor zover het partnerbedrijf en ook wij over de online ID beschikken samen met andere gebruikersgegevens. Alleen zo kan het partnerbedrijf ons laten weten of de gebruiker op het aanbod is ingegaan en kunnen wij bijvoorbeeld de bonus uitbetalen.
Neem contact op met
Wanneer je contact met ons opneemt (bv. via contactformulier, e-mail, telefoon of sociale media), worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om het contactverzoek te verwerken en af te handelen volgens Art. 6 Par. 1 lit. b. (in de context van contractuele/precontractuele relaties), Art. 6 para. 1 lit. f. (andere vragen) DSGVO. De gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen in een systeem voor het beheer van klantenrelaties ("CRM systeem") of een vergelijkbare organisatie voor vragen.
We verwijderen de verzoeken als ze niet langer nodig zijn. We bekijken de noodzaak om de twee jaar; verder gelden de wettelijke archiveringsverplichtingen.
Nieuwsbrief
Met de volgende informatie informeren wij je over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en je recht van bezwaar. Door je op onze nieuwsbrief te abonneren, stem je in met het ontvangen ervan en met de beschreven procedures.
Inhoud van de nieuwsbrief: Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de Nieuwsbrief specifiek bij de registratie wordt beschreven, is die bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Afgezien daarvan bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.
Dubbele opt-in en logging: Registratie voor onze nieuwsbrief gebeurt in een zogenaamd dubbel opt-in proces. Dit betekent dat je na je registratie een e-mail ontvangt waarin je gevraagd wordt je registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan inschrijven. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om het inschrijvingsproces volgens de wettelijke voorschriften te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en van het IP adres. Wijzigingen in je gegevens die bij de aanbieder van de verzenddienst zijn opgeslagen worden ook bijgehouden.
Registratiegegevens: Om je in te schrijven voor de nieuwsbrief is het voldoende je e-mail adres in te voeren. Optioneel vragen we je om een naam in te voeren ten behoeve van een persoonlijk adres in de nieuwsbrief.
De nieuwsbrief wordt verzonden en het succes ervan wordt gemeten op basis van de toestemming van de ontvangers volgens Art. 6 para. 1 lit. a, Art. 7 DSGVO juncto Artikel 7 para. 2 nr. 3 UWG of, als toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen bij directe marketing volgens Art. 6 para. 1 lt. f. DSGVO. DSGVO in samenwerking met. § 7 par. 3 UWG.
Het vastleggen van het registratieproces is gebaseerd op onze legitieme belangen volgens Art. 6 (1) lit. f DSGVO. We willen graag een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem gebruiken dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons ook in staat stelt toestemming te bewijzen.
Annulering/herroeping - Je kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk moment annuleren, d.w.z. je toestemming intrekken. Aan het eind van elke nieuwsbrief vind je een link om de nieuwsbrief op te zeggen. We kunnen uitgeschreven e-mailadressen op grond van onze legitieme belangen tot drie jaar bewaren voordat we ze verwijderen, om eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventuele verdediging tegen vorderingen. Een individueel verzoek om verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het vroegere bestaan van toestemming wordt bevestigd.
Hosting en e-mailverzending
De door ons gebruikte hosting diensten dienen om de volgende diensten te verlenen: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte en databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten, die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.
Daarbij verwerken wij of onze hosting provider inventarisgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op grond van onze legitieme belangen bij een efficiënte en veilige verstrekking van dit online aanbod, overeenkomstig Art. 6 (1) lit. f DSGVO juncto Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor contractverwerking). Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen).
Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden
Wij, of liever onze hosting provider, verzamelen gegevens op grond van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO, verzamelen we gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde server log files). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en tijd van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP adres en de aanvragende provider.
Logbestandinformatie wordt om veiligheidsredenen (bv. om daden van misbruik of fraude op te helderen) maximaal 7 dagen bewaard en dan gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag voor bewijskrachtige doeleinden vereist is, worden niet gewist totdat het betrokken voorval definitief is opgehelderd.
Content Delivery Network van Cloudflare
We gebruiken een zogenaamd "Content Delivery Network" (CDN) dat wordt aangeboden door Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS. Cloudflare is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomst en biedt dus de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd.
Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van ons online aanbod, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of scripts, sneller wordt afgeleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar verbonden zijn. Gebruikersgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de bovengenoemde doeleinden en om de veiligheid en de functionaliteit van het CDN te handhaven.
Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, analyse en optimalisatie van ons online aanbod volgens Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO.
Voor meer informatie, zie het privacybeleid van Cloudflare: www.cloudflare.com/security-policy.
Google Analytics
We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"), op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 (1) lit. f. DSGVO). DSGVO) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd.
Google gebruikt deze informatie namens ons om je gebruik van onze website te evalueren, rapporten over website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten te verlenen met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers gemaakt worden.
We gebruiken alleen Google Analytics met IP anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.
Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies verhinderen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; gebruikers kunnen ook het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en met hun gebruik van het online aanbod verband houdende gegevens aan Google verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, door de browser plugin te downloaden en te installeren die te vinden is op de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Je kunt Google Analytics ook deactiveren door op de volgende link te klikken: Deactiveer Google Analytics.
Meer informatie over Google's gebruik van gegevens, instellingen en opt-out mogelijkheden vind je in Google's privacybeleid (policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (adssettings.google.com/authenticated).
De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden gewist of geanonimiseerd.
Doelgroepvorming met Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om de advertenties die binnen de advertentiediensten van Google en zijn partners worden geplaatst alleen te tonen aan gebruikers die ook belangstelling hebben getoond voor ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses in bepaalde onderwerpen of producten, bepaald op basis van de bezochte websites) die we aan Google doorgeven (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van de Remarketing Audiences willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenstemmen met de potentiële belangstelling van de gebruikers.
Google Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties
We gebruiken de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 9.0.1 USA ("Google") op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO). DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd.
We gebruiken de AdSense dienst, waarmee advertenties op onze website worden getoond en we betaald worden voor het tonen of anderszins gebruiken ervan. Daartoe worden gebruiksgegevens zoals het klikken op een advertentie en het IP-adres van de gebruiker verwerkt, waarbij het IP-adres met de laatste twee cijfers wordt afgekort. Daarom wordt de verwerking van de gegevens van de gebruikers gepseudonimiseerd.
We gebruiken Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties. Dit betekent dat de advertenties niet getoond worden op basis van gebruikersprofielen. Niet-gepersonaliseerde advertenties zijn niet gebaseerd op vroeger gebruikersgedrag. Targeting maakt gebruik van contextuele informatie, waaronder brede (bv. op locatieniveau) geografische targeting op basis van de huidige locatie, inhoud op de huidige website of app, en huidige zoektermen. Google verbiedt alle gepersonaliseerde targeting, waaronder demografische targeting en targeting op basis van gebruikerslijsten.
Meer informatie over Google's gebruik van gegevens, instellingen en opt-out mogelijkheden vind je in Google's privacybeleid (policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (adssettings.google.com/authenticated).
Google AdWords en conversiemeting
We gebruiken de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 9.0.1 USA ("Google") op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO). DSGVO) de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").
Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield overeenkomst en biedt daarmee de garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving wordt nageleefd.
We gebruiken de online marketing methode Google "AdWords" om advertenties in het Google advertentienetwerk te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.) zodat ze getoond worden aan gebruikers die een veronderstelde belangstelling voor de advertenties hebben. Zo kunnen we advertenties voor en binnen ons online aanbod beter richten om gebruikers alleen advertenties voor te schotelen die mogelijk met hun interesses overeenkomen. Als een gebruiker bijvoorbeeld bij andere online aanbiedingen advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd is geweest, spreekt men van "remarketing". Daartoe wordt bij het oproepen van onze website en andere websites waarop het Google reclamenetwerk actief is, rechtstreeks door Google een code uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel "web beacons" genoemd) in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt een individuele cookie, d.w.z. een klein bestand, op het toestel van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën gebruikt worden). Dit bestand registreert welke webpagina's de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud de gebruiker geïnteresseerd is en op welke aanbiedingen de gebruiker heeft geklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina's, de tijd van het bezoek en andere informatie over het gebruik van het online aanbod.
Verder ontvangen we een individueel "conversie-cookie". De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt door Google gebruikt om voor ons conversiestatistieken op te stellen. We komen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers te weten die op onze advertentie klikten en werden omgeleid naar een pagina met een conversie tracking tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden.
Gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het Google advertentienetwerk. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens op cookie-basis verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent dat, vanuit Google's perspectief, de advertenties niet beheerd en getoond worden voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie deze cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming gegeven heeft om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De over gebruikers verzamelde informatie wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op Google's servers in de VS.
Meer informatie over Google's gebruik van gegevens, instellingen en opt-out mogelijkheden vind je in Google's privacybeleid (policies.google.com/technologies/ads) en de instellingen voor de weergave van reclame door Google (adssettings.google.com/authenticated).
Online aanwezigheid in de sociale media
Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om met de daar actieve klanten, belangstellenden en gebruikers te kunnen communiceren en hen over onze diensten daar te informeren.
We willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Dit kan risico's voor de gebruikers inhouden, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn de rechten van de gebruikers te doen gelden. Wat Amerikaanse aanbieders betreft die in het kader van het Privacy Shield gecertificeerd zijn, willen wij erop wijzen dat zij zich daarmee verplichten de gegevensbeschermingsnormen van de EU na te leven.
Bovendien worden gebruikersgegevens gewoonlijk verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden gemaakt op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt weer gebruikt worden, bijvoorbeeld om binnen en buiten de platforms reclame te plaatsen die vermoedelijk overeenkomt met de interesses van de gebruikers. Daartoe worden op de computers van de gebruikers gewoonlijk cookies opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook in de gebruiksprofielen worden opgeslagen, ongeacht de toestellen die de gebruikers gebruiken (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop ingelogd zijn).
De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen om de gebruikers doeltreffend te informeren en met hen te communiceren, overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO. Als de gebruikers door de respectieve aanbieders om toestemming voor de gegevensverwerking gevraagd wordt (d.w.z. hun toestemming verklaren door bv. een vinkje te zetten of een knop te bevestigen), is de rechtsgrondslag van de verwerking Art. 6 para. 1 lit. a., Art. 7 DSGVO.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen we naar de informatie van de hieronder gelinkte aanbieders.
Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten, wijzen we erop dat deze het doeltreffendst bij de aanbieders kunnen worden doen gelden.
Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen rechtstreeks passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als je nog hulp nodig hebt, kun je contact met ons opnemen.
- Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid: www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: www.facebook.com/settings?tab=ads en www.youronlinechoices.com, Privacy.
- Google/ YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) - Privacybeleid: policies.google.com/privacy, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated,
- Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) - Privacybeleid/ Opt-Out: instagram.com/about/legal/privacy/.
- Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Privacybeleid: twitter.com/de/privacy, Opt-Out: twitter.com/personalization, Privacy
- Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) - Privacybeleid/ Opt-Out: policy.pinterest.com/de/privacy-policy.
- LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) - Privacybeleid www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy.
- Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) - Privacybeleid/ Opt-Out: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.
- Wakalet (Wakelet Limited, 76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Verenigd Koninkrijk) - Privacybeleid/ Opt-Out: wakelet.com/privacy.html.
Integratie van diensten en inhoud van derden
Binnen ons online aanbod gebruiken we inhoud of dienstenaanbod van derde aanbieders op grond van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO) inhoud of dienstaanbiedingen van derde aanbieders om hun inhoud en diensten, zoals video's of lettertypes (hierna eenvormig "inhoud" genoemd) te integreren.
Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP adres van de gebruiker kennen, want zonder het IP adres zouden ze de inhoud niet naar de browser kunnen sturen. Het IP adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers het IP adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen gebruikt worden om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het toestel van de gebruiker worden opgeslagen en kan onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online aanbod bevatten, en kan ook aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.
Youtube
We integreren de video's van het platform "YouTube" van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.
Google Lettertypen
We integreren de lettertypes ("Google Fonts") van de leverancier Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.
Google ReCaptcha
We integreren de functie voor de herkenning van bots, bv. voor invoer in online formulieren ("ReCaptcha") van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Privacybeleid: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.
Google Maps
We integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De verwerkte gegevens kunnen met name IP adressen en locatiegegevens van de gebruikers omvatten, die echter niet zonder hun toestemming verzameld worden (meestal uitgevoerd in het kader van de instellingen van hun mobiele toestellen). De gegevens kunnen in de VS verwerkt worden. Privacybeleid: www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: adssettings.google.com/authenticated.
Smartlook
Om de kwaliteit van onze online aanbiedingen te garanderen, gebruiken we het analyse-instrument "Smartlook" van smartlook.com, s.r.o., Milady Horakove 13, 602 00 Brno, Tsjechische Republiek, waarmee het gebruik van de website anoniem geëvalueerd kan worden.
Geanonimiseerde gebruikslogs worden volgens de wettelijke voorschriften bewaard en na 30 dagen automatisch gewist. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Smartlook: www.smartlook.com/de/privacy
Je kunt de collectie door Smartlook deactiveren onder de volgende link: www.smartlook.com/de/opt-out